۱۳ هزار ماموریت اورژانسی درغرب خراسان رضوی انجام شد

دکترعباس کافی رییس اورژانــس ۱۱۵ ومدیریــت حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار گفـت:

 ۱۳ هـزار و ۶۵۴ ماموریـت اورژانســی در ۶ ماهــه اول ســال در شهرســتانهای غــرب اســتان خراسـان رضـوی شـامل سـبزوار، جوین، جغتـای، خوشـاب، داورزن و ششــتمد انجــام شــده اســت.

 رییس اورژانــس ۱۱۵ سبزوار بــا گرامیداشــت روز اورژانــس و فوریتهــای پزشــکی افــزود: از ایــن تعــداد ماموریــت، ۱۱ هــزار و ۱۰۱ مــورد مربــوط بــه اعــزام هــای درون شــهری و ۲ هـزار و ۵۵۳ مـورد مربـوط بـه حـوادث برون شـهری و جـاده ای بــوده اســت.

وی تصریــح کــرد: در ایــن ماموریتهــا بــه ۱۴ هــزار و ۸۵۲ مصــدوم و بیمــار فوریتهــای پزشـکی داخلـی خدمـات امدادی ارائــه شــده کــه ۱۱ هــزار و ۲۶۵ مصــدوم مربــوط بــه ماموریــت هـای غیرتصادفـی و سـه هـزار و ۵۸۷ مصــدوم در حــوادث جــاده ای بــوده اســت.

 دکترکافی رییس اورژانــس ۱۱۵  ومدیریــت حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار در پایان گفــت: همچنیــن طــی ایــن مــدت بالگــرد اورژانــس هوایــی ایــن شهرســتان ۳۸ ســورتی پـرواز انجـام داده کـه منجـر بـه امدادرســانی بــه ۵۲ مصــدوم شـده و از ایـن تعـداد ۲۹ مصـدوم مربــوط بــه حــوادث جــاده ای بــوده اســت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *