اداره کارواموراجتماعی سبزوار، سبزوار، مشاغل خانگی،اداره صنعت معدن سبزوار،هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار،هفت قلم