تولید، افزایش قیمت، عدم نظارت، نماینده سبزوار، نشریه ، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، رسانه ، نشریه سبزوار، سبزوار، هفت قلم، جوادباشتنی، هفت قلم سبزوار