جوان، جوانان ، نشریات سبزوار، نشریه سبزوار، گام دوم انقلاب ، جوانان، جوان، جوادباشتنی،جواددارینی هفته نامه های سبزوار، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، سبزوار، روزنامه سبزوار،