حادثه مرگبار، جاده مرگبار، پراید، نیسان آبی، اسفراین، سبزوار، محور، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، قربانی