خوشاب،حوادث،سبزوار،هفت قلم،نشریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار،جوادمحمدی دارینی،جوادباشتنی،جاده بین‌المللی،تراکتورحادثه ساز