سبزوار، سپاه سبزوار، کمک مومنانه، رزمایش مومنانه، کمک معیشتی، هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی، نشریه سبزوار، سرهنگ، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، روزنامه ایران، همدلی، هفت قلم