سل بند، آب منطقه ای ، استان خراسان، رضوی، نشریه سبزوار، شهرداری سبزوار، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار،هفت قلم ، هفت قلم سبزوار، روزنامه، جوادباشتنی