شهید، ایثار، فرهنگ جهاد، سلیمانی، بنیاد، سبزوار، شورای شهر، جوادباشتنی، شهرداری ،نشریان سبزوار، هفته نامه های سبزوار، هفت قلم، هفت قلم سبزوار