شیلات کشور،جهادکشاورزی، سبزوار، جهادکشاورزی سبزوار، آبزیان، هفت قلم، هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار