عشایر، عشایر ایران،هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار، جوادباشتنی،هفت قلم ، هفت قلم سبزوار،دامداران،دیارسربداران،غرب خراسان، تسهیلات بانکی