فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار،پلیس ایران، امنیت مردم،هفته ناجا، هفت قلم سبزوار، هفت قلم، سبزوار،جوادباشتنی، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار