نیروی انتظامی، پلیس، استان خراسان، رضوی، نشریه سبزوار، فرماندهی سبزوار، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار،هفت قلم ، هفت قلم سبزوار، روزنامه، جوادباشتنی