نیروی انتظامی، کشف قاچاق کالا، سبزوار، نشریه سبزوار، هفته نامه ، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، سبزوار، جوادباشتنی، سرهنگ