هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی، سبزوار،هفت قلم،صندوقچه،اداره ورزش وجوانان سبزوار، رضا علیزاده رئیس هیات هندبال استان خراسان،مهدهندبال ایران