درباره نشریه هفت قلم سبزواربزرگ

هفت قلم دوکلمه با ارزش ومقدسی است که هرکدام  جایگاه خاصی در دین و فرهنگ ایرانی وادبیات ما دارد.کلمه هفت 

ادامه مطلب

سخن مدیر مسئول

سرمقاله باسمه تعالی امروزه رسانه ها وازجمله مطبوعات یک جامعه زبان گویای مردم آن جامعه می باشد،واین گویایی زمانی زیباست

ادامه مطلب

سخن سردبیر

سخن سردبیر اول سلام حمد وستایش خداوندعزوجل راکه توفیق داد اولین شماره هفته نامه هفت قلم رادرراستای پیشبرد اهداف نظام

ادامه مطلب