انتخابات،سبزوار، هفت قلم،هفت قلم سبزوار،مقام معظم رهبری،انتخاب اصلح،انتخابات سالم،جوادباشتنی ،سبزوار،مشارکت مردم