نامگذاری بزرگراهی در سبزوار به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

‍نامگذاری بزرگراهی در سبزوار به نام سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی با پیشنهاد شهردار سبزوار و موافقت اعضای شورای شهر،

ادامه مطلب