حاج قاسم سلیمانی ،شهید،سرداردلها،نشریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار،هفت قلم،هفت قلم سبزوار،جواددارینی،جوادباشتنی،شهرداری سبزوار