سایه تخریب،کاروانسراهای تاریخی سبزوار،جاده ابریشم،هفت قلم،نشریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار،هفت قلم سبزوارجوادباشتنی ،جوادمحمدی دارینی