نقد منصفانه راهگشای مدیران است، به عملکرد رسانه های سبزوار نمره قابل قبول می دهم

  نقد منصفانه راهگشای مدیران است، به عملکرد رسانه های سبزوار نمره قابل قبول می دهم شهردار سبزوار گفت: نقد

ادامه مطلب