نگاه ویژه ای به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در داورزن

نگاه ویژه ای به امر اشتغال و سرمایه گذاری در داورزن عبداللهی سرپرست فرمانداری به همراه نادری نسب مسئول نمایندگی

ادامه مطلب

فرصت ها و چالش های پیش رو در داورزن

فرصت ها و چالش های پیش رو در داورزن عبداللهی سرپرست فرمانداری به همراه نادری نسب مسئول نمایندگی اداره تعاون،

ادامه مطلب