اطلاعیه شماره یک ستادانتخابات شهرستان سبزوار

اطلاعیه شماره یک ستادانتخابات شهرستان سبزوار به شرح زیر منتشرشد :   بسمه تعالي فرم شماره ۲۰ آگهی ثبت نام

ادامه مطلب