شورای فرهنگ عمومی ؛ مروج وپاسبان اصلی فرهنگ عمومی

  یادداشت جواددارینی/مدیرمسئول شورای فرهنگ عمومی شهرستان ؛ مروج وپاسبان اصلی فرهنگ عمومی  روزچهاردهم آبانماه با عنوان روز”فرهنگ عمومی “نامگذاری

ادامه مطلب