مناره خسروگرد، معماری اصیل ایرانی رها شده در میان کویر

مناره خسروگرد، معماری اصیل ایرانی رها شده در میان کویر مناره خسروگرد در فاصله ۱۰ کیلومتری غرب شهر سبزوار در

ادامه مطلب