پلیس امنیت،فرماندهی،نیروی انتظامی،فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سبزوار،هفت قلم،هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،جوادباشتنی،سبزوار