یادواره شهدا،افلاکیان خاکی،نشریات سبزوار،سبزوارهفت قلم،جوادباشتنی،تقدیروتشکر