22شهیدمحله رازی جنوبی،هفته نامه هفت قلم،تقدیروتشکراز دستندرکاران یادواره شهدا،سبزوار