شورای پنجم سبزوار؛ بایدها و نبایدها

سرمقاله مدیرمسئول

شورای پنجم سبزوار؛ بایدها و نبایدها

 

پنجمین دوره شورای اسلامی شهروروستا درهفته اول شهریورنودوشش پس از سپری شدن چهاردوره ازتاسیس آن آغاز به کارمی کند.اگرچه درسبزوار انتخابات این دوره با فرازونشیب هایی همراه بود تا جایی که برخی انتظار ابطا ل آن را می کشیدند اما به مسالمت از این مرحله نیزگذشت ووارد مرحله شروع به کار رسید.اما به نظر نگارنده دراین میان بایدها ونبایدهایی است که لازم است منتخبین مردم  آن را دردستور کار خود قراردهند که به اختصار بیان می شود.

بایدها:

۱-اعضای محترم پنجمین دوره شورای شهرسبزوار وروستاها خوب می دانند که دیگر دوران رقابت بر تصاحب کرسی شورایی سپری شده ونوبت به رقابت برسرخدمت فرا رسیده است وچه خوب است که این عزیزان این رقابت را درسایه همدلی وبرپایه رفاقت قراردهند وسعی خود را براجرای تعهداتی بگذارندکه هنگام انتخابات به مردم متعهد شدند ومواظب باشند که به قول  امام جمعه محترم شهر با بدعهدی؛ مورد نفرین مظلومان واقع نشوند.

۲-اعضای محترم شورا بدانند که مشارکت مردم تنها مختص شرکت درانتخابات نیست بلکه لازمه توسعه شهری درهمه زمینه ها نیازمندمشارکت مردم نیز می باشد که این مشارکت می تواند در سیاستگذاری وتصمیم گیری، نظارت، اجرا ومدیریت وخدمات اجرایی نیزباشد که متاسفانه یکی ازدلایل بی اعتماد شدن مردم به شوراها همین کنارگذاشتن درمشارکت های بعدازانتخابات است که دردوره های گذشته نیزاین مسئله مشهودبود وامید است که دراین دوره شوراهای محترم به این امر توجه ویژه داشته باشند.اگرمشارکت گرایی درتوسعه شهری نمودپیداکند مسلما نظارت نیزکه امری مهم درتوسعه جوامع است خودبه خود محقق می شودوبه صورت سازمان یافته درآمده وبدین صورت جلو بسیاری از مفاسد ازجمله رانت خواری وباند بازی وامثال ذالک را می گیرد.

۳-اعضای شورا باید ازهمه ظرفیت ها وپتانسیل های موجود در شهر سبزوار استفاده کنند ولذا لازم است ابتدا نخبگان شهروسرمایه داران سبزواری را جذب کنند وبا اولویت بندی برنامه ها با استفاده از این دوقشردرجهت توسعه شهربکوشند.ایجاد اشتغال برای جوانان این مرزوبوم با جذب سرمایه سرمایه داران سبزواری که به علت بی توجهی مسئولین گذشته سرمایه خود را درجاهای دیگر به کاربسته اند میسر می شود. کمک به رونق تولید ملی ، احداث کارخانه های صنعتی که خوشبختانه نمایندگان محترم درمجلس شورای اسلامی دراین امر نیزپرتلاش هستندمی تواند به نسل جوان وآیندگان این مرزوبوم خسته از بیکاری امید وافری ایجاد نماید.

۴- منتخبین مردم یکی از مهمترین تصمیماتی که خواهندگرفت انتخاب “شهردار”است که این تصمیم به نوعی بخش عظیمی ازعملکرد شورای شهرمحسوب می شود لذا سازوکاراین انتخاب فراترازشخص باید باشد .انتخاب شهرداربراساس خردجمعی اعضای محترم وبادرنظرگرفتن تمامی ویژگی های ملزوم یک شهردارمانند تجربه،آشنایی وتخصص درمدیریت شهری ، با داشتن برنامه ای مدون واصولی انتخاب شود. برای اینکار وانتخاب یک فردمتعهدومتخصص درهرم مدیریت شهری باید با یک فراخوان عمومی افرادشایسته را جذب ودرنهایت با بررسی صلاحیت وبرنامه ی ایشان دریک فضای شفاف شایسته ترین وبه اصطلاح اصلح را به عنوان شهردارمعرفی کرد.

نبایدها:

۱-شورای محترم نباید وظایف خود را درقبال حوزه انتخابیه خود منحصربه انتخاب شهرداربداند بلکه طبق ماده۱ازفصل اول قانون شهرداری وشوراها؛شورا موظف به پیشبردسریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی،پرورشی وسایراموررفاهی ازطریق همکاری مردم ونظارت برامورروستا،بخش وشهراست.لذا مدیریت کلان شهری نبایدفراموش شود.

۲-ازجمله مواردی که باعث بی اعتمادی مردم به مدیریت شهری می شود بهره برداری ازرانت های اقتصادی توسط برخی ازاعضای شورا با واگذاری طرح های عمرانی وفعالیت های خدماتی به خویشان ونزدیکان بدون درنظرگرفتن شایستگی ها می باشدکه این امراثربخشی شورا را زیرسوال می برد لذا نباید این اتفاق دراین دوره بیفتد.لذابرای جلوگیری ازاین اتفاق خوب است اعضای محترم شورا تمام دارایی های خود ونزدیکان درجه یک خود را درابتدای کاربه یک مرجع قانونی اعلام نمایند تا جلورانت خواری ها گرفته شود.

۳-متاسفانه شهرستان سبزوارازدیرباز ازعدم یک همدلی وهماهنگی بین مسئولین رنج می بردوعامل عقب ماندگی این شهرنیزهمین تک روی ها وعدم هماهنگی مسئولین وبعضا غرض ورزی هاست؛ لذا شورای محترم ازهر باندوجناحی که هستند نباید مشکلات شهری ومردم را فدای حزب وجناح خودنمایند ودرخدای ناخواسته درتصمیم گیری ها منافع حزبی خود را درنظربگیرند؛ بلکه درپیشبرد توسعه شهری وخدمت به مردم همه جناح ها باید همدل شوند وهمه دراعتلای شهرعزیزمان که شایسته ی آن است یکصداشوند.

سرمقاله مدیرمسئول  : جواد دارینی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *