مسئولین رفتارمردمی نبی مکرم اسلام راسرلوحه کارخودقراردهند.

مسئولین رفتارمردمی نبی مکرم اسلام راسرلوحه کارخودقراردهند.

درآستانه ولادت باسرسعادت نبی مکرم اسلام وامام جعفرصادق(ع)قرارداریم .درجامعه ای به سرمی بریم که داهیه دارمکتب پیامبراعظم واهل البیتش علیهم السلام  هستیم .اما اینکه چقدرسیره علوی وناب محمدی را سرلوحه زندگی خودقرارداده ایم اگر با دیده انصاف بنگریم خواهیم دیدکه با این سیره الهی بسیارفاصله داریم سبک زندگی پیامبراعظم وائمه معصومین علیهم السلام شامل حوزه شخصی وفردی واجتماعی است.همان طوری که آنان درخلوت خدارفتاری را به مامی آموزندکه موجب کمال ما می شوددرجلوت حق نیزبرآن هستندتاراه کمال رابه مابیاموزند.حجم عظیمی ازرفتاراجتماعی آنان ازجمله پیامبرعظیم الشان اسلاممی تواند هم برای آحادمردم وهم برای زمامداران سرمشق باشد لذا دراین مجال اندک رفتاری ازسیره ی آن حضرت که البته جامعه یما درسطح مسئولین درهرزمانیشدیدا به آن نیازدارندمی پردازیم وآن “رفتارمردمی ” درسیره نبی مکرم اسلام است.

قرآن کریم پیامبراکرم را به “خلق عظیم”می ستاید:”وتوصاحب اخلاق عظیم وبرجسته ای هستی”(قلم۴)

ازمصادیق بارزاین خلق عظیم “رفتارمردمی” پیامبراست درروایتی ازامام حسین (ع)آمده که ازپدرم امیرالمومنین علی(ع) درباره ویژگی زندگی پیامبرواخلاق اوسوال کردم حضرت این چنین پاسخ دادندکه:حضرت رسول باهمنشینان دائما خوشرو،آسان گیروملایم بودهرگزخشن،سنگدل،پرخاشگر،بدزبان،عیبجوومتملق نبود.هیچکس ازاومأیوس نمی شدوهرکس به درخانه او می آمد نومید بازنمی گشت.حضرت درادامه فرمودندپیامبرسه چیزراازخودرهانیده بود:۱-مراء یعنی بگومگوهای بی ثمر۲-پرگویی۳-دخالت درکاری که به اومربوط نبود.وسه چیزرادرموردمردم ازخوددورکرده بود۱-ازکسی بدگویی نمی کرد۲-کسی را سرزنش نمی کرد۳-لغزش ها وعیوب پنهانی مردم راجستجونمی کرد.اما نوع دیگری ازرفتارمردمی این اسوه حسنه نیزوجوددارد که البته این سوزعشق مردمی پیامبررا حاکمان ومسئولین مملکتی وشهری ما بایدسرلوحه کارخویش قراردهند.قرآن کریم گوشه ای ازرفتارمردمی پیامبررا بیان کرده است که همین آیه به تنهایی می تواندچونان چراغی باشد که هرتاریکی را می تواندمبدل به نورکند .خدای متعال درقرآن کریم خطاب به مردم می فرماید:”لقدکان جاءکم….رووف الرحیم”(توبه۱۲۸)تحقیقا رسولی ازخودشمابه سویتان آمدکه رنجهای شمابراوسخت است واصراربرهدایت شماداردونسبت به مومنین مهربان است”دراین آیه خدای متعال سوزوعشق پیامبررا نسبت به امت خویش با این عناوین بیان می کند:پیامبری از خودتان هست یعنی ازبین شما مردم است گویی که پیامبرپاره ای ازجان مردم است که این نشان ازشدت ارتباط پیامبربا مردم است.دوم اینکه اوغمخوارشماست به طوری که رنج وگرفتاری شمامایه تاثرشدیداوست سوم َ:حریص علیکم یعنی اودرسعادت وسربلندی شما سرازپانمی شناسد.چهارم اینکه اونسبت به مومنین  رئوف وبسیارمهربان است و نسبت به گنهکاران رحیم است.مسئولین مملکتی وشهری ما اگرشمه ای ازاین آیه قرآنی  را نسبت به خود بسنجندخواهنددید که چقدربا حقیقت آیه وسیره نبوی فاصله دارند.دراینجا می فرمایدپیامبری ازخودتان است وشدت ارتباط را بیان می کندامادرجامعه ی ما مسئولین تا لحظه انتخابات پاره ی جان مردم هستند اماهمین که انتخاب شدنداین پاره جان پاره می شود!گویی که این عزیزمنتخب ازمیان مردمی دیگرآمده است. دوم می فرمایدپیامبرغمخوارشماست اما آیا مسئولین محترم ما هم واقعا غمخوارمردم هستندیا غمخوارخودودارودسته خودشان هستندچون غمخوارخودشان هستندوقتی پست یا مقامی را ازدست میدهندشروع به لجن پراکنی علیه رقیب خودمی کنند اگردلسوزمردم وهمشهریان خودباشندبرسرکسب یک کمیسیون سروکله نمی شکنند!پیامبراکرم (ص)درمدیریت خودبراساس شایسته سالاری،مسئولیت ها را واگذارمی کردوبرکارآنان نظارت می کرداما مسئولین ما ازسردلسوزی ،وابستگان خودرا ابتدابه کارمی گمارندنه براساس شایسته سالاری ونظارتی برکارآنان هم ندارندتا هرگونه خودبخواهدعمل کند ! پیامبراعظم درسیره مدیریتی خود شدیدا جلوی هرگونه سوء استفاده وبهره مندی نادرست کارگزاران را می گرفت واجازه نمی دادچیزی خردیاکلان،اندک یازیاد ازامکانات ودارایی های عمومی رابه خوداختصاص دهند.سوم می فرمایدپیامبرحریص برهدایت وسعادتمندی شمامردم است. امادرجامعه اسلامی ما مردم باید مواظب باشندکه مسئولی یا کارگزاری خدای ناخواسته به انحراف کشیده نشوند.!چهارم اینکه پیامبرنسبت به مومنین مهربان ونسبت به گنهکاران رحیم است.البته درجامعه ای که نام پیامبرزینت دهنده آن است وخودرا امت پیامبروپیرواسلام ناب می داند انسان های آن جامعه بایدباهم مهربان باشند.مسئولین نیزبایدنسبت به همدیگربسیارمهربان باشند.باهمدلی وهمبستگی واخوت وبرادری درجهت حل مشکلات جامعه ی اسلامی بکوشند نه اینکه رقیب سیاسی خود را درجهت رسیدن به اهداف حزبی وسیاسی خودلجن مال کنند ودرجهت کنارزدن رقیب تهمت ها نصیب وی نمایندکه متاسفانه این رویه درجامعه بزرگ ما وحتی شهرهای کوچک گریبانگیرشده است رقبای خودرا به راحتی بدنام می کنند به راحتی مفسد وبی دین ومتحجروهزاران نوع دیگرازالقاب ناروا به همدیگرنسبت می دهند چرا که هیچگاه به سیره نبوی نیندیشیده اند ویا حتی نخواسته اندبه آن عمل کنند چرا که اگربخواهندعمل کنندشایدبه خیلی ازخواسته ها وهوس های دنیوی خودنرسند.البته برخی مسئولین دلسوزگمنامی هم هستند که به دنبال پیاده کردن سیره نبی مکرم اسلام هستند ودراین راه حتی سختی ها ونارواهایی را هم به جان خریده اند.درهرصورت یکی از دلایل محبوبیت زیاد

پیامبراکرم(۰ص)نزدمردم ،همین خصیصه مردم داری حضرت بود.آن بهانه خلقت ازچهره های محبوب جهان بشریت بودهم درحیاتش وهم بعدازارتحالش.ااگردرزمان حیاتش اصحاب نمی گذاشتندآب وضوی پیامبربه زمین برزیدوقظره ی آن  را تبرک می دانستندوامروزنیزپس از۱۴۰۰سال  بیش از یک میلیاردوپانصدمیلیون انسان با افتخارخودرا پیرواو می دانندوهرروزچندباربه رسالت اوشهادت می دهند بخاطرهمین محبوبیت بی بدیل آن حضرت است.اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم

نویسنده : جوادمحمدی دارینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *