سبزوار و زیبایی هایش منطبق با توقعات مردم یا دور از انتظار ؟؟؟

سبزوار و زیبایی هایش منطبق با توقعات مردم یا دور از انتظار ؟؟؟

ماانسان ها به نوعی ازخانواده،دوست،فامیل،آشنا و … توقع داریم. بدون اینکه این حس راواقعادرک کرده و بشناسیم.یکی از چیزهایی که علاوه برمواردی که ذکرشد باعث ایجادتوقع وانتظارمی شود مکان زندگی انسان اعم ازشهریاروستا می باشد.اصولا یکی از دلایل انتخاب محل سکونت ازسوی مردم برآورده شدن انتظاروتوقع شخص ازآن مکان است. هرچندخیلی ازآدم هابالاجبارساکن یک شهربوده ویا می شوندولی بدون تردیدازهمان محل سکونت اجباری نیزتوقع دارند که یکی ازاین توقعات زیبایی شهرومحل سکونت است برای پاسخ به این پرسش ابتدا به ویژگی های یک شهرزیبا باید پرداخت وآنگاه به قضاوت درباره آن نشست.البته این زیبایی ها به خودشهروندان یک شهرنیزبرمی گردد یعنی خودمردمان یک شهرهم سهم زیادی درایجاد زیبایی درمحل سکونت خود دارند. به عنوان مثال یکی ازمقوله های شهرزیبا ؛ داشتن مردمانی بااندیشه های درست وخالی ازدغدغه های بیهوده است. انسان هایی که برای خانواده ومردمان اطرافشان احترام قائل باشندویادگرفته باشندکه بایست شخصیت افرادرابه خوبی بپذیرند.ودومین ویژگی شهرزیباکه آن هم بستگی به مردم دارد آرام بودن آن است؛شهری که دارای مردمانی صبور باشد تا برای هر مشکلی باهم گلاویز نشوند و آنقدر متین که تا راننده ی جلویی پشت چراغ قرمز حرکت نکرده است دستش روی بوق نرود! مردمی که درآن حقوق دیگران را رعایت کنند. گذشت دررانندگی ، رعایت در حق تقدم،احترام به حق عبورومرور پیاده ها،تمیزنگهداشتن شهر،نریختن زباله درسطح شهر،آسیب نرساندن به درختان وفضای سبز؛این ها نمونه ای اززیبایی هایی است که مربوط به خودساکنین یعنی مردم شریف یک شهرمی شود این که چقدردراین زمینه موفق هستیم ورعایت می کنیم قضاوت باخودمردم عزیزمان هست.البته باید گفت متاسفانه دراین مواردنیزبا مشکلاتی مواجه هستیم که ازدلایل آن عدم آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی افراد،کم حوصلگی ، اوضاع نابسامان  مادی و…می باشد.

امامقوله های دیگری که باعث زیبایی یک شهرمی شود برمی گرددبه میزان تلاش مسئولین یک شهرکه عبارتند از:

۱- خدمات رسانی به نواحی فقیرنشین ومتوسط به اندازه نواحی بالانشین: یکی ازمعضلات ونشانه های بی عدالتی درشهرهای ایران ازجمله سبزوارهمین تفکیک وتقسیم شهربه بالاشهری وپایین شهری می باشداگرچه طی چندسال اخیربه مناطق پایین شهرهم توجهی شده است اما همچنان این بی عدالتی وعدم توجه به مناطق پایین شهرموج می زند.فضاهای سبز،پارک ها،وجودمبلمان شهری بیشترین حجم رادرمناطق بالانشین دارندمثلا پارک سلامت که به دلیل شلوغ شدن دربعضی روزها فضا برای استفاده نکردن نیست وچه بسا اتفاق ناگواری هم به همین خاطرمی افتدوپارک ایرانیان درتوحیدشهر،پارک ارم درمیدان لاله ددرصورتی که درپایین شهرفضای های بالقوه زیادی برای پارک وایجادفضای سبزوجود دارداما بدون برخورداری اززیبایی ورونق وتوسعه آنها درجهت  زیباسازی واستفاده بهینه؛ مثلادرسمت راست بولوارامام رضا(ع) به سمت جایگاه نمازجمعه باوجوددرختان چنارکه سرسبزی زیبایی داردومی شودآن را تبدیل به یک پارک زیباکردکه هم ساکنین آن مناطق(خیابان فرودگاه،خیابان شهدا،صالح آبادو..)استفاده کنند وهم نیازی به رفتن  به پارک های دوردست وشلوغ نباشد وهم مسافرین جهت اطراق می توانند استفاده کنند.چرا که اصولاوجود فضاهای سبز متعدد برای پاکیزه نگه داشتن آسمان شهر است و کمک این فضاها به داشتن مکان هایی مناسب برای اجتماع خانواده ها واستفاده از هوای سالم وبالتبع سلامتی همشهریان بسیارمفیداست.

۲- دومین ویژگی داشتن فضاهای تفریح سالم برای جوانانی است که در فضای کنونی اگر به حال خود رها شوند به راحتی اسیر

دام هوسبازان وافرادلاابالی می افتند.به نظراین حقیرهریک ازپارک ها را نیزمی شودتبدیل به میدان ورزشی کرد .مثلا پینگ پنگ  وتنیس ازورزش هایی است که شهرداری می تواند با درست کردن میزپینگ پنگ ، تنیس ،و… درهرپارکی زمینه را برای روی آوردن خانواده ها وجوانان برای استفاده بهینه ازپارک هاجهت تفریحات سالم فراهم کند.البته اگر می خواهند به شلوغی وخدای ناخواسته اتفاقات ناگوارنینجامد مناطق وپارک های پایین شهررا هم برخوردارنمایند.

۳-سومین ویژگی یک شهر زیبا وجود خیابان هایی وسیع برای حرکت بی دغدغه ماشین هاست.

متاسفانه سبزوارازاین نوع زیبایی هم بی بهره یاحداقل بسیارکم بهره است. وجودخیابان های کم عرض یکی ازمعضلات بزرگ سبزوار است. ازنعمت پارکینگ مناسب و شایسته هم بی بهره است ازطرفی پارک کردن ماشین ها درحاشیه خیابان ها اگرچه سودسرشاری برای شهرداری دارد (البته بدون خدمات دهی بابت دریافت این هزینه!) ؛ وترافیک بسیارسنگین درخیابان های با عرض کم وآسفالت خراب خیابان ها  وعدم پل هوایی عابرپیاده جهت عبور عزیزان پیاده به سمت دیگرخیابان درمراکزپرازدحام وشلوغ شهر، وجود موتورسوارانی که حق تقدم واحترام به حقوق دیگران چندان برایشان اهمیت ندارد؛ اینها همه باعث شده هم زیبایی را ازشهربگیرد وهم آرامش را ازمردم بویژه رانندگان بگیرد.گویا مسئولین  شهرهم چندان تمایلی برای برطرف نمودن این معضل بویژه ساخت  یک پارکینگ بزرگ برنامه ای ندارند.

ازطرفی یکی ازعوامل جذب گردشگری درهرشهری  نیززیبایی های آن شهر می باشد اما آیا سبزواردردیدمسافرین عزیزهم زیباست؟آیا سبزوارتوانسته توقعات مسافرین را نیزبرآورده نمایدیاخیر؟

متاسفانه شهرسبزوارباوجوداینکه سالانه میلیون ها مسافرازاین شهرعبورمی کنند وراه های مواصلاتی آن ازپایین شهرمی گذرد ولی متاسفانه چشم انداز بسیاربدی که اصلا شایسته سبزوارنیست برای مسافرین دارد.اصولا ورودی های یک شهرمعرف زیبایی یا زشتی آن شهرمی باشد.دیارسبزواراز۵محورمحل ورودمسافران به این شهرمی باشداگرچه برخی محورها مثل محورخوشاب-سبزوارنسبت به گذشته بسیاربهترشده است ولی اصلی ترین محوریعنی محورتهران-مشهد متاسفانه بدترین ورودی ها رادارد.مثلاجاده کمربندی به هنگام بارندگی مانند یک تالاب می ماند!چاله های موجوددرآن ازمحل ویژه استقبال تا پلیس راه خاطره جلوبندی خودروها را درخاطرمسافرین هرموقع ازسبزوارعبورکنندزنده می کند ! مسئولین مربوطه حتی زحمت رنگ زدن جداول بولوارکمربندی را به خودنمی دهند تا کمی زیبا شود. داخل بولوار کمربندی خالی ازچمن وبسیارمنظره زشت ودلزده دارد!درسه راهی روداب به سبزوار(ورودی سبزوار) که ای کاش پل پیامبراعظم را آنجا می زدندخصوصادرایام پررفت وآمدباعث دردسرسازشدن رانندگان است خوصا که بایدشاهد ازدست دادن جان برخی ازهموطنانمان دراین سه راهی  باشیم.جالب است که به اندازه ساخت یک پل به عنوان یک موش آزمایشگاهی دراین سه راهی هزینه کرده اند تا بتوانند جلوسوانح را دراین مسیر بگیرند ولی هنوزنتوانسته اند!درمحل پمپ های گازوبنزین اسلام آباد وکمربندی خصوصا درایام نوروزشاهدوجودتعداد زیادی از گدایان هستیم که مایه شرمساریست ومسئولین محترم هم گویا آنها راآزادگذاشته اند.

یکی ازراه های کسب درآمدهرشهری جاذبه های گردشگری آن شهرمی باشد که سبزواربا وجود داشتن آثارتاریخی ،فرهنگی ومعنوی زیادازقدیم الایام ازآن محروم بوده است ؛مثل امامزاده گان،میل خسروگرد،بقراط، مقبره حاج ملاهادی ، موزه های تاریخی،کوی گلستان  که اینها همه باعث رونق گردشگری ودرنتیجه درآمدزایی برای شهروهموطنانمان دارد…. به طورمثال درهرشهری که امامزاده ای وجوددارد مسافرین آنجا رامحل امنی برای خودمی دانند که علاوه  برزیارت آن بقاع متبرکه جهت اطراق نیزبه آنجا  پناه می برند اما متاسفانه مسئولین شهرسبزوارهنوزنتوانسته اند مسیرورودی ازکمربندی به سمت امامزاده شعیب که فاصله زیادی هم باکمربندی نداردایجادکنند تا بدینوسیله مسافرین وزائرین امام رضا(ع) را به سوی خودجذب کند.

وقتی صحبت از زیباسازی شهر می کنیم در واقع به دو نکته اشاره کرده ایم: یکی ایجاد زیبایی و دیگری حذف و رفع تمام عواملی که موجب بدمنظر شدن و نازیبایی شهر می شود. بسیاری عقیده دارند که مورد دوم مهمتر است والبته زیباسازی شهر کاری ساده نیست که با طرح‌های ابتدایی و پیش پا افتاده بتوان تاثیر عمیقی روی آن داشت. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشاوره با افراد کارامد، تحصیل کرده و آشنا با هنر و جامعه شناسی است که مسئولین محترم باید آن راسرلوحه کارخودقراردهنداگرچه شهردارمحترم درصحبت های اخیرشان تاکیدبرزیباسازی شهربخاطرنوروزکرده اندکه البته این ایام  ضرورت بیشتردارد تااوقات دیگر؛ اما این تاکیدات وکارها بهتراست برای تمام فصول ودرجهت زیبایی سبزواربه طوردائم باشد نه مختص  نوروز. تاموانع زیبایی شهربرای همیشه برطرف شود .امید است که مسئولین شهری به جای مخاصمات ودعواهای بچه گانه ی شخصی وسیاسی وانتقام جویی های مضحک درجلسات وحفظ نزاکت واحترام به خودوشهروندان واستفاده ازصاحب نظران همشهری زیبایی هایی که شایسته این دیاراست ایجادنمایندوتوقعات مردم شریف سبزوارنسبت به شهرومحل سکونتشان را برآورده سازند.

جواد محمدی دارینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *