اختتامیه سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار

اختتامیه سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار هم اکنون

اختتامیه سومین نمایشگاه مطبوعات سبزوار با حضور شهردار سبزوار بزرگ و رییس اعضای شوراهای شهرستان سبزوار