علل افسردگی و راه های درمان آن

علل  افسردگی  و راه های درمان آن

افسردگی

همه ما افرادی راکه سراغ داریم که عموماً احساس  ناراحتی می کنند بدون اینکه واقعاً دلیل آن رابدانند.تاحدی که قبل ازشروع صحبت با آنهاپیش بینی می کنیم به محض شروع گفتگو حتماً ازکسی یاچیزی شکایت می کند.

این دسته ازافراد از زندگی خودلذت نمی برند وهمیشه نکات منفی اطراف خود رامی بینند تاچیزی برای ناراحتی خود وگله وشکایت داشته باشند.

این حالت ازعمومی ترین علائم  افسردگی  می باشدکه ما با مواجهه با افراد افسرده می بینیم.

افسردگی  یک خلق وخوی منفی نیست بلکه یک بیماری است که بایدآن رادرمان کرد.انسان ها درهمه مراحل زندگی ممکن است به این بیماری دچار شوند ولی بروز آن درسنین نوجوانی ازاهمیت خاصی برخوردار است.چون افسردگی عمده درافراد بالغ ازدوره نوجوانی شروع می شود.ازطرفی  افسردگی  نوجوانان فقط روی خودشان تأثیرنمی گذارد بلکه کلیه افراد خانواده حتی بستگان نیز به طور مستقیم وغیرمستقیم تحت تأثیرآن قرار می گیرند.نوجوانان بافشار های مختلفی نظیر تغییرات دوران بلوغ،بحران هویت،فشارهمسالان وانتظارات والدین واطرافیان مواجه هستند.این مسائل نوجوان رابدخلق می کند اما افسردگی دوران نوجوانی فراتر ازیک بدخلقی است ومی تواندیک مشکل جدی برای سلامتی وآینده اوباشد وبرهمه جوانب زندگی اواثر گذار باشد.خوشبختانه اطلاع والدین ازنحوه برخورد بافرزندان می تواند به طورچشمگیری  ازبروز افسردگی جلوگیری کند یابه درمان آن کمک کند.

انواع افسردگی:افسردگی ممکن است موقتی یاپایدار باشد.

افسردگی موقتی(خفیف):این حالت ازافسردگی مدت کوتاهی دوام داردومی توان فرد را به حال خودرها کرد وهمین که به اوکاری نداشته باشیم پس ازمدت کوتاهی به حالت عادی برمی گردد .همه ماممکن است این حالت ازافسردگی راتجربه کرده باشیم.

افسردگی پایدار(شدید):دراین حالت افسردگی ازشدت بیشتری برخورداراست وبازگرداندن شخص به حالت عادی مدت زیادی طول می کشد ودرمقایسه باحالت نخست درمان آن مشکل تراست.دراین حالت ازافسردگی فردغمگین است،گاهی به دلیل غیرموجه گریه می کند.دچاریاٌس شده وخود رابی ارزش وگناه کارتلقی می کند.ودر موادرحاد تهدید یا اقدام به خودکشی می کند.

علائم افسردگی:برخلاف بزرگسالان که بهترمی توانندبامشکلات خودکنار بیایند نوجوانان به والدین،معلمان یادوستان خودتکیه می کنند.زندگی یک فرد افسرده درهر سنی که باشد ازحالت عادی خارج شده واشتیاق خودرا برای زندگی عادی ازدست می دهد واززندگی خودلذت نمی برد.مثلاً بانویی که قبلاً ازآشپزی لذت می برده دیگر حوصله آشپزی ندارد.تغییر درعادت های غذایی نظیر پرخوری یاکم خوری ونیز تغییردربرنامه خواب این افراد به وجود می آید.واکنش آنها دربرار انتقادها حتی انتقادسازنده تند  می شود.کاهش انگیزه برای انجام کارهای روزمره،کاهش تمرکز وحافظه،گوشه نشینی،پرخاشگری وافت تحصیلی دردانش آموزان ودانشجویاان ازدیگرنشانه های این افراد است.

علل افسردگی :

تکوین شخصیت هرفردی درخانواده صورت می گیرد ومعمولاًفرد حداقل تا نوجوانی را درخانه پدری

می گذراند خانواده ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد.هرچندکه خانواده نقش اساسی درایجاد رفتارهای

مطلوب دارد ولی گاهی می تواند عوارض جبران ناپذیری روی فرد بگذاردکه  افسردگی  یکی ازآنهاست.

درخانواده های آشفته ارتباطات آنچنان مخرب است که تمام اندیشه  فرزندان رابه خودمشغول کرده واورا درابتدانسبت به درس بی علاقه کرده وسپس ازسایرفعالیت ها نیزبیزار می کندو رفته رفته نسبت به خود بی تفاوت می شود.یا چنان درخودفرومی رود که به غیر ازخود به چیزی نمی پردازد،که بروز این حالات رابه عنوان افسردگی می شناسیم.البته نخست بایدریشه بروز افسردگی را درخصوصیات فردی وشرایط نامساعد خانوادگی جست وجو کرد.بهبود روابط بین اعضای خانواده،آگاهی والدین ازروش های صحیح، تربیت کمک گرفتن از افرادصاحب نظر درامر تربیت وهماهنگی والدین بایکدیگر می تواند محیط مناسبی رابرای تربیت صحیح فرزندان به وجود آورد.علاوه برنقش خانواده ویژگی های شخصیتی فرد،مسائل کاری یاتحصیلی،بیماری ها وبحران های اجتماعی ازدیگرعوامل بروز افسردگی هستند لازم به ذکراست زمانی این اختلال به اوج خودمی رسد که دویاچند عامل به طور همزمان برای فرد به وجودآید

درمان:برای درمان افسردگی ابتدا باید دلیل بروز آن راشناسایی کرد.آگاهی والدین یکی ازبهترین روش های درمان این بیماری است.والدینی که به خوبی نمی تونند بافرزندخود ارتباط برقرار کنند یانسبت به اوخیلی سخت گیرند یاتوجه کمتری برای تربیت فرزندخود دارند باید در روش تربیتی خود تجدید نظرکنند.مراقبت آگاهانه والدین این امکان راایجاد می کند که فرایند انتقال ازدوره کودکی به بزرگسالی بدون تنش انجام شود.همچنین ایجادشادی منطقی ومعقول درجامعه مانع بروز این اختلال وسایر ناهنجاری های اجتماعی می شود.در نهایت یک اصل مهم را همیشه مدنظر داشته باشید که فرزندتان را باتمام شرایطی که دارد بپذیرید.

هادی باشتنی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *