اقتصاد مقاومتی در سبزوار از شعار تا عمل

اقتصاد مقاومتی در سبزوار از شعار تا عمل

سال ۹۶نیزمانندسال ۹۵ازسوی رهبرفرزانه انقلاب به موضوع اقتصاد اختصاص یافته و به نام” اقتصادمقاومتی،تولید-اشتغال ” مزین گردید.

تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری درچندسال اخیر نهادینه کردن وعینیت بخشیدن به اقتصادمقاومتی درکشوررا به عنوان نسخه نجات بخش اقتصادکشوربه مسئولین گوشزد می کند.البته ایشان به طورکلی همه مسئولین را مورد خطاب قرار می دهندلذا مسئولین محلی یک منطقه یا شهرستان نیز ازاین  خطاب مستثنی نیستند.آنها هم باید درمنطقه خودزمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم آورند خصوصا که سال ۹۶ تولید واشتغال را نیزبه دنبال دارد شعاری که اگرمی خواهیم به کل برسیم باید ابتداجزء را دریابیم ومحقق نماییم. لذامسئولین محلی یک شهریا شهرستان که خودجزئی از کل هستندبایدتمامی امکانات مادی ومعنوی ازقبیل سرمایه انسانی،دانش بومی،سرمایه های خردوکلان وابزارهای پیشرفته برای اجرایی وعملیاتی کردن برنامه های اقتصادمقاومتی را درراستای تولید واشتغالزایی  فراهم نمایند.اما سوال این است  که آیا درشهرستان سبزوار درراستای منویات وتاکیدات مقام معظم رهبری درزمینه اقتصادمقاومتی طی چندسال اخیر اقداماتی صورت گرفته است؟ وآیا این اقدامات رضایت بخش بوده است؟. معضلات گذشته وحال این شهرستان ازجمله  بیکاری، جرائم اجتماعی، کاهش ازدواج وافزایش طلاق، مهاجرت روستائیان به شهر وبه تبع آن افزایش حاشیه نشینی ؛ اینها همه گویای این حقیقت است که  اقدام مهمی دراین زمینه صورت نگرفته یا حداقل رضایت بخش نمی باشد! علت این عقب ماندگی ها ومعضلات شاید به دلایل ذ یل می باشد که درخورتامل وتوجه می باشد:۱- هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی دیده نمی شود.۲-پیگیری وپرداختن به موضوع اقتصادی به عنوان اواویت اول شهرستان قرارنگرفته است.۳- مسئولین محترم شهری چندان توجهی به اقتصادبومی نداشته وازسرمایه انسانی بومی نیزبه خوبی استفاده نکرده اند به همین دلیل بعضا با وجود سرمایه داران بزرگ بومی درگذشته وحال شاهدفرار آن عزیزان ازشهرستان وسرمایه گذاری در منطقه ای غیربومی نیزبوده وهستیم. اکنون که درآستانه ی انتخابات شوراها هستیم مسئولین محترم وعزیزانی که درآینده برکرسی شورایی خواهند نشست بابد بدانند که نپرداختن به شناخت آسیب ها ونادیده گرفتن تاکید ات مقام معظم رهبری وعدم تلاش برای رفع تحقق اهداف اقتصادی سبزوار؛ موجب اتلاف انرژی وازدست رفتن فرصت ها می شود که این امرآثارزیانباری برای شهر ومردم عزیزمان ازجمله افزایش بیکاری ، افزایش جرائم اجتماعی، ورشکستگی وتعطیلات همین تعداداندک کارخانجات وشرکت ها وبنگاه های تولیدی شهرودرنهایت منجربه به توسعه مفاسد درحیطه ی اقتصادی واجتماعی وحتی صدمه زدن ایمان مردم به مسئولین شهری وحتی حاکمان نظام در درازمدت خواهدشد. مردم عزیز دیار سربداران نیزخوب است بدانند انتخابات شوراها وحتی ریاست جمهوری فرصت مناسب ومغتنمی است تا با ایفای نقشی موثرنسبت به انتخاب افراد متعهدومتخصص، با انگیزه، انقلابی، ومومن به اقتصاد بومی ومقاومتی اقدام نموده وزمینه تحقق شعار” اقتصادمقاومتی،تولید-اشتغال” را به بهترین شکل ممکن فراهم سازند.انشاءا…

   نویسنده: جواددارینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *