استاندارخراسان رضوی، استاندارخراسان،مشهد،سبزوار،هفت قلم؛ هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،ششتمد،داورزن، شامکان