بیمار، بیمارستان، دکترصنعی، سبزوار، بیمارستان واسعی، هفت قلم سبزوار، هفته نامه های سبزوار، نشریه سبزوار، جوادباشتنی، نشریات سبزوار، روزنامه های ایران، علوم پزشکی سبزوار