جوین،سبزوار،حکم آباد،نقاب،پارک بانوان،مجاهد،شورای شهر،هفته نامه های سبزوار،هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی،هفت قلم،نشریات سبزوار،شهرداری سبزوار