خوشاب، خدمتگزارفرماندارخوشاب، هفته بسیج، سبزوار،هفت قلم سبزوار، هفت قلم،دیارسربداران،جوادباشتنی، نشریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار