دامپزشکی سبزوار،علوم پزشکی سبزوار،هفت قلم سبزوار، هفت قلم،نشریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، دیارسربداران،غرب خراسان،اپلیکیشن صندوقچه