داورزن،بهانگر،کالای قاچاق، سبزوار،فرمانده نیروی انتظامی سبزوار، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار،گوشی قاچاق