داورزن، بهانگر، محورتهران، سبزوار،واژگونی 206، تصادف،فرماندهی نیروی انتظامی سبزوار،هفت قلم سبزوار، هفت قلم،جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار