سرهنگ بیات،فرمانده نیروی انتظامی سبزوار،سبزوار،سرقت،پلیس،بیهقی،هفت قلم،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار