سرهنگ بیات، فرمانده انتظامی سبزوار، سبزوار، پلیس، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، اسلحه کمری