سرهنگ مظلوم، شورای شهرسبزوار،هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار، روزخبرنگار