سپاه سبزوار، سرهنگ موحدنیا، هفت قلم سبزوار، سبزوار، نشریات سبزوار، هفت قلم، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، بسیج، کرونا