سیدآبادی رئیس اداره زندان سبزوار، جرایم مالی غیرعمد،سبزوار،زندان سبزوار،هفت قلم، هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار، نشریات سبزوار