سیدی رییس دادگستری سبزوار،علوی فرماندارسبزوار، دیارسربداران، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار