ششتمد،هفته دولت،سبزوار،سربداران،غرب خراسان، هفت قلم،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار، نشریات سبزوار