ششتمد، خراسان، سبزوار، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، هفت قلم سبزوار، هفت قلم، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، روزنامه،