شهدا، شهید، شهرداری سبزوار، سبزوار، نشریات سبزوار، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی،انقلاب