شهید،جانباز،محتشم رییس بنیادشهید سبزوار، امورایثارگران، سبزوار،دفاع مقدس،هفت قلم سبزوار،هفت قلم،جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار